ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : 2463350148
Fax : 2463350150
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα, 21-01-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Εορδαίας».

 

Με την υπ. αριθμ.3750/15-1-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ0Μ46ΜΤΛ6-ΡΒ4) απόφαση του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Εορδαίας για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Εορδαίας» συνολικού προϋπολογισμού 619.226,24 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 

Η Πράξη αφορά την επέκταση του υπάρχοντος κυνοκομείου Πτολεμαΐδας, με σκοπό τη κατασκευή ενός σύγχρονου καταφυγίου συνολικά 140 θέσεων φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς (80 υπάρχουσες και 60 οι οποίες θα κατασκευαστούν με το έργο).

 

Πιο συγκεκριμένα το νέο καταφύγιο θα περιλαμβάνει :

 • Γραφείο διοικήσεως και διαχειρίσεως.
 • Αίθουσα προσωπικού.
 • Αποθήκη τροφών και υλικών.
 • Αίθουσα παρασκευής και προετοιμασίας της τροφής των ζώων, με τα σχετικά σκεύη και είδη.
 • Αίθουσα απομονώσεως ασθενών ζώων.
 • Αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων κυνών.
 • Αίθουσα διαμονής φιλοξενούμενων λοιπών ζώων.
 • Προαύλιο ασκήσεως κυνών.
 • Εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος αφοδευτηρίου.

 

Με την επέκταση του καταφυγίου Πτολεμαΐδας επιτυγχάνεται η δημιουργία νέων καθώς και η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών του, με σκοπό την αναβάθμισή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, στον τομέα της εφαρμογής των προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς, κάτι το οποίο ήταν από τα προτάγματα και μία από τις βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

 

Να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου επιμερίζεται ως εξής:

 

 • Ποσό 372.000,00 € από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).
 • Ποσό 247.226,24 € από Ιδίους Πόρους του Δήμου Εορδαίας.